თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე

ვებ-გვერდზე https://ge.mavista.eu/ არსებულ ფორმებში თქვენი ნებისმიერი პერსონალური მონაცემის შეყვანით, თქვენ აწვდით შპს Mavista-ს თანხმობას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე და ადასტურებთ, რომ იცნობთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანს და თქვენთვის მოწოდებული უფლებებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, მათ შორის „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

პერსონალური მონაცემების სუბიექტის უფლებები შეესაბამება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას, მათ შორის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონს.

  1. პერსონალური არაქონებრივი უფლებები პერსონალურ მონაცემებზე, რომელიც აქვს თითოეულ ინდივიდს, განუყოფელია (ნაწილი/ატრიბუტი) და ურყევია.
  2. პერსონალური მონაცემების მქონე სუბიექტს უფლება აქვს:

1) იცოდეს შეგროვების წყაროებზე, თავისი პერსონალური მონაცემების მდებარეობა, მათი დამუშავების მიზანი, პერსონალური მონაცემების მფლობელის ან შემგროვებელის  მდებარეობა ან საცხოვრებელი ადგილი (ადგილმდებარეობა) ან მიაწოდეთ შესაბამისი მითითებები ამ ინფორმაციის მისაღებად უფლებამოსილ პირებს, გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა;

2) მიიღოს ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უზრუნველყოფის პირობების შესახებ, კერძოდ, ინფორმაცია მესამე პირების შესახებ, რომლებსაც გადაეცემა მისი პერსონალური მონაცემები;

3) წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე;

4) მიიღოს მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს ოცდაათი კალენდარული დღისა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, პასუხი მუშავდება თუ არა მისი პერსონალური მონაცემები, აგრეთვე მიიღოს ასეთი პერსონალური მონაცემების შინაარსი;

5) წარუდგინოს დასაბუთებული მოთხოვნა პერსონალური მონაცემების მფლობელს მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული საჩივრით;

6) დასაბუთებული მოთხოვნა, შეცვალოს ან გაანადგუროს თქვენი პერსონალური მონაცემები პერსონალური მონაცემების ნებისმიერი მფლობელისა და შემგროვებელის მიერ, თუ ეს მონაცემები მუშავდება არაკანონიერად ან არ არის ნამდვილი;

7) დაიცვას თქვენი პერსონალური მონაცემები უკანონო დამუშავებისა და შემთხვევითი დაკარგვისგან, განადგურებისგან, დაზიანებისგან განზრახ დამალვისგან, წარუმატებელი ან დაგვიანებული მიწოდებისგან, აგრეთვე ინფორმაციის მიწოდებისგან, რომელიც ყალბია ან ლახავს ინდივიდის ღირსებას და საქმიან რეპუტაციას;

8) მიმართეთ საჩივრით  თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ უფლებამოსილ პირს ან სასამართლოს;

9) მიმართოს სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში;

10) შეიტანოს ცვლილებები თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემისას;

11) გააუქმოს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე;

12) იცოდეს პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავების მექანიზმი;

13) ავტომატიზირებული გადაწყვეტილების დასაცავად, რომელსაც აქვს მისთვის სამართლებრივი შედეგები.

მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი:

– მომხმარებელი იღებს სასარგებლო და საჭირო ინფორმაციას;

– საწარმოს მიერ მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევა;

– შპს „მავისტას“ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

პერსონალური მონაცემების დამუშავება – ნებისმიერი ქმედება ან ქმედებათა ნაკრები, როგორიცაა შეგროვება, რეგისტრაცია, დაგროვება, შენახვა, ადაპტაცია, მოდიფიკაცია, განახლება, გამოყენება და გავრცელება (გავრცელება, განხორციელება, გადაცემა), დეპერსონალიზაცია, პერსონალური მონაცემების განადგურება, ინფორმაციის გამოყენების ჩათვლით (ავტომატიზირებული) სისტემები.

მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები

ხელშეკრულების შესრულება:

თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია შპს „მავისტას“ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად;

ნორმატიული მოვალეობა:

შპს „მავისტა“ ვალდებულია დაამუშაოს თქვენი პერსონალური მონაცემები კანონით დადგენილი ვალდებულების შესასრულებლად, როგორიცაა სამთავრობო უწყებისთვის ინფორმაციის მიწოდების ჩანაწერების წარმოება;

ლეგიტიმური ინტერესები:

შპს Mavista დაამუშავებს თქვენს შესახებ ინფორმაციას, როდესაც ასეთი დამუშავება მისი კანონიერი ინტერესების ფარგლებშია კანონიერი საქმიანობის განხორციელების პროცესში და რომელიც აუცილებელია შემდგომი ქცევისთვის, იმ პირობით, რომ ინფორმაციის ასეთი დამუშავება არ არღვევს თქვენს ინტერესებს.

ელექტრონული ფოსტის, ტელეფონის ნომრის, საფოსტო სიების და მასობრივი შეტყობინებების გამოყენება.

მომხმარებლის მიერ მოწოდებული საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონის ნომერი, საფოსტო მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ა.შ.) შეიძლება გამოყენებულ იქნას:

1) მომხმარებლის მიერ დასმულ შეკითხვაზე საპასუხოდ;

2) შეტყობინებების და ინვოისების ასლების, ქვითრების და ა.შ. გაზაგზავნად

3) საიტის პარამეტრების ცვლილებების, საიტის ფუნქციონირების შეჩერების, სერვისების და ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის შესახებ შეტყობინებისთვის, რომელიც ეხება შპს Mavista-ს ან სხვა საწარმოებსა და კომპანიებს, რომლებიც, შპს Mavista-ს აზრით, იქნება სასარგებლო მომხმარებლისთვის.

ინფორმაცია მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ

შპს Mavista, თავის მხრივ, იღებს ტექნიკურ, ფიზიკურ და ადმინისტრაციულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა გონივრულად დაიცვას მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების დაკარგვის, ბოროტად გამოყენების, არაავტორიზებული წვდომისგან, გამჟღავნებისა და ცვლილებებისგან. უსაფრთხოების ეს ზომები მოიცავს ბრენდმაუერებს, მონაცემთა დაშიფვრას, ჩვენს მონაცემთა ცენტრებზე წვდომის ფიზიკურ კონტროლს და ინფორმაციაზე წვდომის ავტორიზაციის კონტროლს. მონაცემთა გადაცემა იყენებს ინდუსტრიის სტანდარტულ SSL დაშიფვრას